Skip to content Skip to navigation

Khoa Máy Tàu Biển thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

PSC action codes

Danh mục mã hóa hành động đối với các khiếm khuyết khi kiểm tra PSC tại các cảng.