PSC action codes

Danh mục mã hóa hành động đối với các khiếm khuyết khi kiểm tra PSC tại các cảng.