Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị

TẦM NHÌN - VISION
Đóng góp tích cực vào sự phát triển giáo dục lĩnh vực máy tàu biển bằng cách cung cấp các chương trình học đảm bảo tiêu chuẩn sỹ quan máy mức trách nhiệm vận hành theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO, tập trung vào phát triển các kỹ năng chuyên môn hướng tới khả năng tuyển dụng của thị trường lao động hàng hải quốc tế; Phát triển đào tạo kỹ thuật công nghiệp để trở thành trung tâm đào tạo nhân lực hàng đầu phục vụ phát triển công nghiệp trong khu vực Hải Phòng và Duyên hải Bắc bộ.


To positively contribute to the educational development in the field of marine engineering by providing high-quality marine engineering academic programmes in accordance with IMO standard for engine offcers at operating level, which focus on developing professional skills for international maritime labor market; To promote education on industrial engineering and become the leading to supply qualified personnels for industrial development in Hai Phong and Northern Costal Regions.


SỨ MỆNH - MISSION
Thành lập từ năm 1956, Khoa Máy tàu biển được biết đến như là cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho phát triển vận tải biển trong lĩnh vực máy tàu biển. Kỹ sư tốt nghiệp đã và đang giữ các vị trí trọng trách về kỹ thuật tại các công ty vận tải biển, đóng tàu; Hàng nghìn Máy trưởng và Sỹ quan máy đang khai thác những con tàu đi khắp năm châu, bốn biển. Là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu cả nước trong lĩnh vực máy tàu biển, Khoa Máy tàu biển có nhiệm vụ chuyển hóa tri thức và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thành lợi ích phục vụ cộng đồng thể hiện qua:
- Đào tạo nguồn nhân lực đại học và chuyên môn nghiệp vụ để trở thành những sỹ quan máy xuất sắc cung cấp cho thị trường lao động hàng hải quốc tế và phát triển vận tải biển trong nước.
- Đào tạo nguồn nhân lực đại học về kỹ thuật công nghiệp cho thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại trong bối cảnh toàn cầu hóa và phù hợp với xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
- Đào tạo sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực máy tàu biển nhằm chuyển hóa tri thức thành lợi ích cộng đồng.
- Thúc đẩy các hoạt động tiếp cận dịch vụ xã hội mang tính đổi mới trong lĩnh vực kỹ thuật máy tàu biển nhằm đưa đến chất lượng cuộc sống tốt hơn cho các cá nhân và cộng đồng.


Established in 1956, the Faculty of Marine Engineering – an education member of Vietnam Maritime University - known as the most welknown institution providing marine engineers for the development of shipping industry. Graduated engineers have been holding major positions at shipping companies; Thousands of Chief Engineers and Engine Officers are exploiting huge propultion plants of ships traveling all over world oceans. As the country's leading scientific research and training institution in the field of marine machinery, the Faculty of Marine Engineering has mission to advance knowledge and transform lives by:
- Training at university level and professional expertise to become excellent engineer-officers to supply the international maritime labor market and domestic shipping.
- Training university-level human resources in industrial engineering for the design, implementation and operation of modern industrial production systems in the context of globalization and in line with the trends of the Industrial Revolution 4.0.
- Post graduate training and carrying out scientific research/technology transfer activities in the field of marine machinery in order to transform knowledge into community benefits.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - CORE VALUES

Là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, giá trị cốt lõi xuyên suốt mọi hoạt động của Khoa Máy tàu biển thống nhất với giá trị làm nên thương hiệu Đại học Hàng hải Việt Nam. Đó là:

- Trách nhiệm: Personalised attention and student centered; Professionalism and diligence

- Sáng tạo: Innovative thinking

- Nhân văn: Ethical behaviour; Responsible and sustainable practices