Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ

Đào tạo Thạc sỹ

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Mã số: 8520116)

Chuyên ngành: Quản lý kỹ thuật (trước đây là Khai thác, bảo trì tàu thủy)

- Chuyên ngành: Quản lý thiết bị năng lượng (trước đây là Máy và Thiết bị tàu thủy)

 

Đào tạo Tiến sỹ

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Mã số: 9520116)

- Chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy

- Chuyên ngành: Máy và Thiết bị tàu thủy