Quy trình Nghiên cứu Khoa học

  • Quy trình hoạt động báo chí chuyên ngành

    1. Mục đích Qui trình này qui định về trách nhiệm và phương pháp thực hiện việc bình duyệt, biên tập, phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải và các tài liệu liên quan đến...
  • Quy trình biên soạn và phát hành tài liệu giảng dạy

    1.    Mục đích Qui trình này qui định trách nhiệm và phương pháp tiến hành biên soạn và phát hành  giáo trình do Trường Đại học Hàng hải thực hiện để đảm bảo chất lượng biên soạn, in ấn...
  • Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

    1. Mục đích Qui trình này qui định về trách nhiệm và phương pháp thực hiện việc lưu trữ, bảo quản, sử dụng và huỷ các loại hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và các tài liệu liên quan. 2. Phạm...