Tư vấn ngành nghề

  • Chuyên ngành Máy tàu thủy

    1. Giới thiệu chuyên ngành Chuyên ngành Máy tàu thủy - mã tuyển sinh 7520122D106 là một ngành học có bề dày truyền thống trên 50 năm luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...
  • Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển

    1. Giới thiệu chuyên ngành Khai thác máy tàu biển Chương trình đào tạo Đại học ngành Khai thác máy tàu biển sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp khai thác, vận hành trang thiết bị hệ thống...
  • Chuyên ngành Máy và Tự động công nghiệp

    1. Giới thiệu chuyên ngành Máy và Tự động công nghiệp Chuyên ngành Máy và Tự động công nghiệp được thành lập vào năm 2014, đây là một chuyên ngành mới của khoa Máy Tàu Biển. Chuyên ngành đào tạo các kỹ sư Máy và Tự...