Skip to content Skip to navigation

Khoa Máy Tàu Biển thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Quy trình công tác sinh viên

  • Quy trình cấp học bổng tài trợ

    1. Mục đích Hướng dẫn làm thủ tục nhận học bổng tài trợ của sinh viên từ các nhà tài trợ. 2. Phạm vi Quy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn trường làm thủ tục để được hưởng học bổng từ các nhà tài trợ. 3....
  • Quy trình cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

    1. Mục đích Quy trình này quy định thống nhất việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. 2. Phạm vi Quy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn Trường. 3. Tài liệu liên quan - Căn cứ Quyết định số 44/...
  • Quy trình giáo viên chủ nhiệm

    1. Mục đích Nâng cao chất lượng trong công tác giáo viên chủ nhiệm, đẩy mạnh công tác quản lý sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của sinh viên trong học chế tín chỉ, giúp...