Quy trình thanh toán đề tài NCKH cấp trường

Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Submitted by khanhlinh on Mon, 09/26/2022 - 15:42

         Để chuẩn bị cho việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Phòng Khoa học - Công nghệ hướng dẫn các Chủ nhiệm đề tài thực hiện như sau (các biểu mẫu, hồ sơ mẫu đề nghị kích vào mục để xem):
1. Hồ sơ thanh toán gồm:

01 Bản cam kết thực hiện Hợp đồng theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng (Chủ nhiệm đã có);

01 Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (bản gốc Hợp đồng và Thuyết minh đề tài được phê duyệt Chủ nhiệm đã có);
03 Biên bản thanh lý Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (Phòng KH-CN sẽ chuyển file điện tử bản Biên bản thanh lý Hợp đồng qua email, Chủ nhiệm đề tài kiểm tra thông tin, in và ký 03 bản - in 02 mặt);
01 Hồ sơ nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (Quyết định giao thực hiện (tờ đầu Quyết định - có dấu treo + tờ danh sách có tên đề tài được đề nghị thanh toán); Quyết định Hội đồng nghiệm thu - có dấu hoặc dấu treo, Biên bản nghiệm thu - bản photo, 02 bản Phiếu Phản biện - bản photo và 05 Phiếu đánh giá nghiệm thu - bản photo);
01 Bộ sản phẩm đề tài (
được quy định tại Mục 2).
03 Biên bản bàn giao sản phẩm đề tài (theo mẫu: 1. Sản phẩm khoa học (kèm theo 
01 bản in sản phẩm khoa học đã kê trong biên bản bàn giao); 2. Sản phẩm công nghệ (kèm theo 01 bản in sản phẩm khoa học đã kê trong biên bản bàn giao); 3. Biên bản bàn giao sản phẩm là mô hình vật lý (áp dụng đối với đề tài có sản phẩm công nghệ).

*. Lưu ý: Danh mục các giấy tờ trong Hồ sơ thanh toán nêu trên phải được chuẩn bị đúng, đủ về số lượng.

2. Quy định về Sản phẩm đề tài:
  Sản phẩm đề tài bao gồm:

- Báo cáo tổng kết và sản phẩm khoa học (tất cả các đề tài);
- Sản phẩm công nghệ (đối với các đề tài có sản phẩm công nghệ).

2.1. Báo cáo tổng kết và sản phẩm khoa học

- Báo cáo tổng kết đề tài đã được chỉnh sửa theo các nội dung góp ý của Hội đồng nghiệm thu ghi trong biên bản và nhận xét của các thành viên Hội đồng; gửi kèm xác nhận chấp thuận của cả 02 Phản biện tại Báo cáo hoàn thiện đề tài (theo mẫu). Hình thức trình bày Báo cáo tổng kết đề tài theo đúng Quy định.
- Các sản phẩm khoa học của đề tài đã được công bố chính thức (bài báo khoa học đã được xuất bản trên các ấn phẩm in hoặc đã công bố online của Tạp chí theo quy định xuất bản).

*. Bản in (Tất cả các sản phẩm là bản in phải đảm bảo rõ nét, không nhòe mực, Phòng KH-CN sẽ không nhận bàn giao những sản phẩm không đạt yêu cầu):

- Báo cáo tổng kết đề tài in 01 mặt trên khổ giấy A4, đóng bìa xanh bóng kính, thứ tự đóng quyển như sau:
+ Bìa chính;
+ Bìa lót;
Báo cáo hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học;
+ Nội dung báo cáo tổng kết;
Phụ lục đề tài đóng kèm bao gồm: Bản gốc Thuyết minh đề tài được phê duyệt, Công bố khoa học là sản phẩm bắt buộc của đề tài (Bìa, mục lục, toàn văn nội dung bài báo đối với ấn phẩm xuất bản in; Toàn văn nội dung bài báo đối với ấn phẩm chỉ xuất bản online), Giới thiệu về sản phẩm công nghệ của đề tài (Tên sản phẩm, thông số kỹ thuật, hình ảnh mô tả cách thức hoạt động,...)

*. Bản điện tử:

- Bản điện tử bao gồm Báo cáo Tổng kết đề tài, Bản scan sản phẩm khoa học và Giới thiệu về sản phẩm công nghệ (nếu có) của đề tài;
- Bản điện tử phải được đặt trong thư mục (có thể nén lại) với tên là “Mã đề tài” (VD: DT22-23-68) và gửi qua cổng ĐĂNG KÝ LỊCH THANH QUYẾT TOÁN ĐỀTÀI NCKH CẤP TRƯỜNG để bộ phận tiếp nhận sẽ rà soát theo quy định (trước khi in).

2.2. Sản phẩm công nghệ: Sản phẩm phải được lắp ráp hoàn thiện, sẵn sàng để hoạt động đảm bảo các chức năng đã nêu trong thuyết minh đề tài được phê duyệt và có địa điểm nơi đặt sản phẩm cụ thể.
3. Phương thức thực hiện

- Toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán theo quy định tại Mục 2.1 và sản phẩm đảm bảo yêu cầu ở Mục II.2 kèm theo biên bản bàn giao (theo mẫu: 1. Sản phẩm khoa học; 2. Sản phẩm công nghệ; 3. Biên bản bàn giao sản phẩm là mô hình vật lý (áp dụng đối với đề tài có sản phẩm công nghệ) được nộp về Văn phòng Phòng KH-CN, Phòng 206B, Tầng 2, Nhà A1;
- Phòng KH-CN tiếp nhận các hồ sơ, tổng hợp, trình ký Ban Giám hiệu và chuyển xuống Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện thủ tục thanh toán.
Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài chú ý thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu nêu trên, vui lòng đặt lịch và gửi hồ sơ tại ĐĂNG KÝ LỊCH THANH QUYẾT TOÁN ĐỀTÀI NCKH CẤP TRƯỜNG nếu đã đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các chủ nhiệm đề tài.