STCW sửa đổi Manila 2010

STCW là bộ tiêu chuẩn về huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên trên tàu biển do IMO ban hành. STCW78 được thông qua lần đầu vào năm 1978 và có hiệu lực bắt buộc vào 28/04/1984. STCW78 sau đó được sửa đổi vào năm 1995. Với việc ban hành bộ tiêu chuẩn huấn luyện cho thuyền viên, IMO nhận thức rằng con người (Human element) chính là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo khai thác con tàu an toàn và chống ô nhiễm môi trường. Việt Nam chính thức phê chuẩn STCW78/95 vào 01/02/1997. Trước những thay đổi mạnh mẽ về khoa học công nghệ cũng như bộ mặt vận tải biển quốc tế trong những năm gần đây, Hội nghị Manila 2010 đã phê chuẩn sửa đổi bổ sung STCW 2010 và có hiệu lực từ 01/01/2012. Đính kèm là tài liệu đầy đủ về STCW78 sửa đổi 2010, bao gồm: Công ước STCW78, Phụ lục công ước sửa đổi 2010 (Part I) và Bộ luật STCW Code sửa đổi 2010.