Thông báo V/v thu mua lại giáo trình và tài liệu học tập học kỳ IB