Thông báo về việc thay đổi điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đủ điều kiện ra trường sớm, ngày 22/03/2017 Nhà trường ra thông báo về việc thay đổi điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp (Thi tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Học phần thay thế tốt nghiệp) cho sinh viên hệ chính quy như sau: Sinh viên chỉ cần học và đủ điều kiện dự thi của tất cả các học phần theo CTĐT và thời gian áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2016-2017.