Thông báo về việc Tập huấn sử dụng phần mềm Turnitin cho sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016