Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2020 - 2021