Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2019 - 2020

Nhà trường thông báo kê hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2019 - 2020. Chi tiết xem File đính kèm