Thông báo về việc chuyển đổi học phần tốt nghiệp đối với các lớp học phần thay thế tốt nghiệp có ít sinh viên đăng ký

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần thay thế tốt nghiệp khóa 54 trong kỳ 1 năm học 2017-2018, Nhà Trường không tổ chức giảng dạy các lớp học phần có ít sinh viên đăng ký học.Để tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn,Nhà Trường cho phếp sinh viên thuộc các lớp học phần này có nguyện vọng làm đồ án tốt nghiệp được đăng ký bổ sung. ( nếu không có nguyện vọng sinh viên có thể đăng ký học phần thay thế vào các học kỳ tiếp theo).
Thời gian đăng ký trước 7/9/2017; (chi tiết xem file đính kèm).