THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2019-2020