Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2016-2017

1. Để làm quen với việc đăng ký học phần riêng  đối với sinh viên Khóa 57 đăng ký thử trên cổng đăng ký trực tuyếnhttp://dktt.vimaru.edu.vn từ ngày 05/12/2016 đến ngày 12/12/2016 (chú ý ngày 14/12/2016, Nhà trường xóa dữ liệu đăng ký thử để sv đăng ký chính thức).

2. Đăng ký học phần lần 1: từ ngày 14/12/2016 đến 21/12/2016 sau ngày này Phòng Đào tạo điều chỉnh và đăng ký học phần lần 2 từ 24/12/2016 đến 27/12/2016.
3. Nộp học phí:
 - Nộp học phí chính thức từ 04/01/2017 đến 10/02/2017 (Khoa Máy tàu biển Lịch nộp học phí từ 04/01/2017 đến 06/01/2017).
- Nộp học phí bổ sung từ 13/02/2017 đến 17/02/2017.
(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)