Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2020-2021