Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2017-2018

1. Sinh viên đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến: http//dktt.vimaru.edu.vn

- Đăng ký học phần lần 1 (từ ngày 10/8/2017 đến ngày 15/8/2017)

     + Hệ đào tạo chất lượng cao: đăng ký từ 12h00 ngày 10/8/2017 đến ngày 15/8/2017

     + Sinh viên Khóa 54 trở về trước: đăng ký từ 18h00 ngày 10/8/2017 đến ngày 15/8/2017. SV đăng ký đồ án tốt nghiệp hoặc học phần thay thế tốt nghiệp.

     + Sinh viên Khóa 55: đăng ký từ 18h00 ngày 11/08/2017 đến ngày 15/8/2017.

     + Sinh viên Khóa 56 và 57: đăng ký từ 18h00 ngày 12/08/2017 đến ngày 15/8/2017.

- Đăng ký học phần lần 2 (từ ngày17/8/2017 đến ngày 20/8/2017): SV điều chỉnh lịch học đã đăng ký lần 1, đăng ký lại các học phần bị hủy do lớp ít hoặc đăng ký học phần khác trên cổng đăng ký trực tuyến.

2. Nộp học phí:
- Thời gian: từ 28/8/2017 đến 22/9/2017 (Khoa Máy tàu biển Lịch nộp học phí từ 04/9/2017 đến 08/9/2017).

- Nộp học phí bổ sung từ 25/9/2017 đến 29/9/2017.
(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)