Thông báo Kế hoạch tổ chức thi học phần tốt nghiệp đợt 1 - Năm học 2017-2018

Khoa thông báo Kế hoạch tổ chức thi học phần tốt nghiệp đợt 1 - Năm học 2017-2018. 

1. Lịch thi tốt nghiệp: - Thi TN Máy phụ tổng hợp - 7h30 ngày 25/11/2017 - tầng 4 nhà C2

                                    - Thi TN Động lực tổng hợp - 7h30 ngày 02/12/2017 - tầng 4 nhà C2

2. Học phần thay thế tốt nghiệp

Hiện tại các học phần thay thế tốt nghiệp các em đang học ở tuần thứ 8/9 tuần của học kỳ I năm học 2017-2018. Các em hoàn thành đầy đủ những điều kiện về điểm X, để chuẩn bị ôn tập tốt cho bài thi học phần thay thế tốt nghiệp.           

                                 - Học phần Máy phụ tổng hợp + Đại học thi - 8h00 ngày 23/11/2017 - P.403A3

                                                                                     + Cao đẳng thi - 8h00 ngày 21/11/2017 - P.805C2

                                - Học phần Động lực tổng hợp + Đại học thi - 8h00 ngày 28/11/2017 - P.403A3          

                                                                                     + Cao đẳng thi - 8h00 ngày 24/11/2017 - P.605C2

 (Lịch thi chi tiết kèm theo).