Thông báo điểu chỉnh thời khóa biểu học kỳ II-Năm học 2015-2016

Phòng Đào tạo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ II - Năm học 2015-2016 như sau:

1. Hủy một số lớp học phần có số sinh viên đăng ký dưới 15 SV (Xem file đính kèm).

2. Mở bổ sung một số lớp học phần: Tiếng Anh cơ bản 1, Thi công cơ bản, Nền và móng, Ổn định động lực học CT, Kinh tế lượng.

3. Tăng sĩ số của một số lớp học phần.

Để nghị SV lưu ý để đăng ký học phần Đợt 2 từ 24/12 đến 27/12/2015.

Kết thúc Đợt 2, Nhà trường sẽ loại bỏ các SV đăng ký học phần không thỏa mãn điều kiện tiên quyết và xóa các lớp học phần ít SV đăng ký (tối thiểu 75% sĩ số tối đa)..