Thông báo: Danh sách sinh viên Khoa Máy tàu biển tốt nghiệp dự kiến vào tháng 8