Thông báo chương trình học bổng mùa xuân 2021 cho SV ngành Khoa học Hàng hải và Đại dương tại Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc (KMOU).