Thông báo chương trình học bổng ABS 2020 cho sinh viên do cơ quan Đăng kiểm Hoa Kỳ tài trợ