Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm học 2015-2016