Thông báo bổ sung một số quy định quản lý dành cho sinh viên lớp chọn ĐKT và MKT

Xem tại file đính kèm.