TB vv gia hạn thu học phí học kì IA năm học 2016-2017