TB vv đăng ký học phần cho học kỳ I.A - Năm học 2016-2017