Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khich học tập học kì II năm học 2019-2020