QĐ vv không thực hiện học phần Thực tập đối với các chương trình đào tạo đại học Liên thông và Văn bằng 2