Kế hoạch đăng ký học phần Kỳ 2, Năm học 2017-2018.

1. Đăng ký học phần lần 1: từ ngày 27/11/2017 đến 04/12/2017 sau ngày này Phòng Đào tạo điều chỉnh và đăng ký học phần lần 2 từ 07/12/2017 đến 10/12/2017.
2. Nộp học phí:
- Nộp học phí chính thức từ ngày 20/12/2017 đến 28/01/2018 (Khoa Máy tàu biển Lịch nộp học phí từ 25/12/2017 đến 29/12/2017).
- Nộp học phí bổ sung từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018. (SV làm đơn xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa).

3. Rút học phần: Từ ngày 22/01/2018 đến 09/02/2018. SV nộp Đơn xin rút học phần về Phòng Đào tạo nhưng không được trả học phí.

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)