Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016

Sinh viên các lớp kiểm tra lại danh sách sinh viên đạt học bổng của lớp mình đúng hoặc sai đều phản hồi cho Giáo vụ trước 11h00 ngày 30/03/2016(Thứ 4). Theo địa chỉ mail nguyenha255@gmail.com