Công nhận chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và miễn học, miễn thi một số học phần Tiếng Anh

Căn cứ quyết định số 1510/QĐ-ĐHHHVN- ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành quy chế đào tạo đại học hệ chính quy; Thực hiện việc công nhận chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ và miễn học, miễn thi các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế ( chi tiết theo phụ lục đính kèm).