Tuyển sinh đại học năm 2022

Năm học 2022, Khoa Máy tàu biển tuyển sinh hệ đại học chính quy 04 chuyên ngành thuộc các ngành Kỹ thuật cơ khí động lực và Kỹ thuật công nghiệp như sau:

Hướng tới mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn, các chương trình đào tạo của Khoa Máy tàu biển được cập nhật và thay đổi mạnh mẽ.

Đối với ngành Kỹ thuật cơ khí động lực:

- Hai chuyên ngành học chung phần giáo dục đại cương và kiến thức cốt lõi ngành, chiếm tới 80%.

- Phần chuyên ngành bao gồm một số môn chuyên ngành và phần thực tập - tốt nghiệp (chiếm khoảng 20%).

- Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển hướng tới chuẩn đầu ra Sỹ quan vận hành máy. Sinh viên được bố trí 12 tháng thực tập (6 tháng trên tàu huấn luyện VMU Việt-Hàn, 6 tháng trên tàu đang khai thác của các công ty vận tải biển).

- Sinh viên đi thực tập trên tàu được hỗ trợ toàn bộ chi phí và có thể được chi trả tiền lương từ 400-800 USD/tháng.

- Sinh viên có cơ hội được cấp học bổng toàn phần từ các doanh nghiệp, tương đương mức học phí.

- Sinh viên chuyên ngành Máy tàu thủy có thể học chuyển đổi gói chuyên ngành Khai thác máy tàu biển, nếu muốn đi biển.

Đối với ngành Kỹ thuật công nghiệp:

- Trang bị kiến thức cốt lõi về khai thác, vận hành tối ưu các hệ thống sản xuất công nghiệp.

- Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các nhà máy trong lĩnh vực sản xuất, chế biển, chế tạo.

- Một số vị trí việc làm cơ bản như: Kỹ sư sản xuất (Production Engineer); Kỹ sư chế tạo (Manufacturing Engineer); Kỹ sư chất lượng (Quality Control); Thiết kế, phát triển sản phẩm (Product Design - R&D); Lập kế hoạch sản xuất (Planning).

File đính kèm: