Thông tin tuyển sinh ngành Máy tàu thủy năm 2021

CHUYÊN NGÀNH: Máy tàu thủy - Mã CN: 7520122D106
Tổ hợp xét tuyển:
1. A00 - Toán, Lý, Hóa   
2. A01 - Toán, Lý, Anh
3. C01 - Toán, Văn, Lý   
4. D01 - Toán, Văn, Anh