Thông tin tuyển sinh ngành Khai thác máy tàu biển năm 2021

CHUYÊN NGÀNH: Khai thác máy tàu biển - Mã CN: 7840106D102

Tổ hợp xét tuyển:
1. A00 - Toán, Lý, Hóa   
2. A01 - Toán, Lý, Anh
3. C01 - Toán, Văn, Lý   
4. D01 - Toán, Văn, Anh