Thông báo V/v phỏng vấn tuyển dụng của Công ty Fuji Xerox Hải Phòng

Thông báo của công ty Fuji Xerox tổ chức buổi tuyển dụng của công ty nhằm cung cấp cơ hộ việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp. 

(xem file đính kèm)

File đính kèm: