Thông báo về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2018

Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2018. Danh sách sinh viên khoa Máy tàu biển tham dự lớp học xem File đính kèm