Thông báo về việc thu hồi tài liệu học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

Nhà Trường thu hồi tài liệu học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Khóa 55 khối kỹ thuật.
Từ 8h ngày 29/10/2018 đến 16h30 ngày 09/11/2018.
Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: