Thông báo về việc lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của sinh viên học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Nhà trường tổ chức triển khai lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của sinh viên trên hệ thống Khảo sát trực tuyến. Để biết chi tiết xem tại File đính kèm   

File đính kèm: