Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa năm học 2019-2020