Thông báo Về việc Cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ VII-Hải Phòng 2020