Thông báo: Về việc Chương trình học bổng tại Trường Đại học Hàng Hải và Hải Dương Hàn Quốc (KMOU)

Chương trình học bổng tại Trường đại Học Hàng Hải và Hải Dương Hàn Quốc (KMOU)
* Các lĩnh vực cấp học bổng
- Động cơ Đốt trong, công nghệ tuần hoàn khí xả.
- Công nghệ buồng đốt động cơ Diesel.

File xem trực tiếp: 
File đính kèm: