Thông báo về việc Chương trình học bổng ABS 2022 cho sinh viên do Cơ quan Đăng kiểm Hoa Kỳ tài trợ