THÔNG BÁO Về việc cấp, phát, thu hồi giáo trình, tài liệu học tập.

Thực hiện Kế Hoạch công tác sinh viên và tiến độ học tập năm học 2016- 2017 Phòng Công tác sinh viên, Khoa Máy tàu biển  thông báo. số 03/TB-CTSV  Về việc cấp, phát, thu hồi giáo trình, tài liệu học tập.( có file đính kèm) lưu ý sinh viên thực hiện đúng thời gian qui định.