Thông báo về việc Cập nhật danh mục chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để công nhận đạt chuẩn đầu ra và miễn thi các học phần Tiếng Anh cơ bản

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, Nhà trường bổ sung thêm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để công nhận đạt chuẩn đầu ra và miễn học, thi các học phần Tiếng Anh cơ bản trong chương trình đạo tạo.

( xem file đính kèm)