Thông báo về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018

Căn cứ vào nhu cầu trao đổi thông tin, liên lạc đối với sinh viên, học viên của Trường; tạo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả trong công việc quản lý, điều hành; hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập, Nhà Trường triển khai cấp phát Mail cho sinh viên, học viên trong toàn trường.

Thực hiện áp dụng toàn Trường cho SV, HV từ tháng 9/2017. ( chi tiết xem fiel đính kèm)

File đính kèm: