Thông báo về tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2022

Thông báo về tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2022

Tuyển 5 xuất

- Thời gian đào tạo:

+ Chương trình đại học 3-4 năm
+ Chương trình thạc sĩ 2 năm
+ Chương trình tiến sĩ 3-4 năm
( chưa bao gồm 1 năm dự bị học tiếng)

xem file đính kèm.

File xem trực tiếp: 
File đính kèm: