Thông báo về chương trình học bổng ABS 2018

Trong năm 2018, học bổng ABS do cơ quan Đăng kiểm Hoa Kỳ tài trợ phối hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ phối hợp triển khai cho sinh viên với nội dung chi tiết xem tại file đính kèm./.