Thông báo Về chương trình hỗ trợ tài chính phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)

Thông báo Về chương trình hỗ trợ tài chính phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)

Xem file đính kèm

File đính kèm: