Thông báo tuyển dụng kỹ sư phục vụ đóng mới và sửa chữa tàu

Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long (Nhà máy X46 - Cục kỹ thuật Hải quân) tuyển dụng kỹ sư sửa chữa đóng mới tàu. Chi tiết xem File đính kèm